Zarejestruj się i otrzymaj indywidualny kod rabatowy
Facebook Google Plus Kanał RSS Kontakt

Powiadom mnie o nowych ofertach

Wszystkie

Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się z naszą polityką prywatności, której dokładny tekst możesz przeczytać na tej stronie

Znajdujesz się tu: Start » Regulamin

1. Definicje
2. Zasady i warunki uczestniczenia  w zakupach
3. Odpowiedzialność
4. Nadzór nad treściami
5. Przystąpienie do grupy
6. Oferty zakupu Kuponów
7. Zakup i zawarcie umowy
8. Odstąpienie od umowy
9. Opłaty i prowizje
10. Postanowienia końcowe
10.a Prywatność i poufność
10.b Zmiany regulaminu
10.c Rozwiązanie umowy
10.d Postępowanie reklamacyjne
10.e Prawo właściwe i spory
10.f Ważność

UŻYTKOWNIK, KTÓRY ZAMIERZA KUPIĆ PRZEDSTAWIONĄ NA STRONIE INGRUPE.COM OFERTĘ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I ZAAKCEPTOWANIA POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH.

1. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Ingrupe SP. O.O.
Ingrupe Sp. z o.o. z siedzibą w Rodowo 6, 14-500 Braniewo, , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS xxxxxxxxx
INGRUPE.COM
Serwis prowadzony przez Ingrupe Sp. z o.o. w języku polskim, w ramach którego organizowana jest sprzedaż usług on – line o charakterze otwartym, dostępnych w serwisie i oferowanych przez Usługodawców, zamieszczonych w serwisie przez Ingrupe Sp. z o.o.
USŁUGA
Usługa, która może być przedmiotem sprzedaży zmieszczona w serwisie, zgodnie z Regulaminem.
KUPON
Promocyjny kupon, oferowany Użytkownikom z udzielonym przez Usługodawcę rabatem na oferowaną Usługę, podlegający warunkom Ingrupe.com opisanym w Regulaminie oraz warunkom przedstawionym przez uczestniczącego w procesie sprzedaży Usługodawcy oferującego Kupon.
UŻYTKOWNIK
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, oraz który przeszedł proces Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało jego indywidualne Konto, tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Ingrupe Sp. z o.o. w ramach serwisu .pl, na zasadach określonych w Regulaminie który może zawierać umowy zakupu oferowanych w serwisie Usług.
GRUPA
Grupa osób zainteresowanych zakupem tej samej usługi oferowanej przez Usługodawcę na warunkach promocyjnych na stronie ingrupe.com
USŁUGODAWCA
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oferująca sprzedaż Usługi w ramach serwisu Ingrupe.com
DEKLARACJA ZAKUPU
Deklaracja składana przez Użytkownika, zgodnie z procedurą sprzedaży Usług określonych w Regulaminie.
KONTO
Prowadzone przez Ingrupe Sp. z o.o. dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające Użytkownikom logowanie się do serwisu oraz składanie deklaracji zakupu kuponów umieszczonych na portalu.
REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta w portalu Ingrupe.com
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin Ingrupe.com
2. Warunki uczestnictwa w zakupach
2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail kontaktowego,  który zostanie wykorzystany jako nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza brać udział w proponowanych transakcjach (login), hasła oraz opcjonalnie numeru telefonu komórkowego.
2.3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym momencie, chyba że złożył deklarację zakupu Kuponu, wtedy usunięcie Konta może nastąpić po zakończeniu sprzedaży danej Oferty.
2.4. Ingrupe Sp. z o.o. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Ingrupe.com przez Użytkownika od uwiarygodnienia ich danych wymienionych w pkt. 2 powyżej.
2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Ingrupe.com tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Ingrupe.com nazwy i hasła (logowanie).
2.6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 
2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
2.8. Ingrupe Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Ingrupe.com w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Ingrupe Sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
3. Zakres odpowiedzialności
3.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy akceptują fakt, że korzystanie z portalu Ingrupe.com odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. Spółka Ingrupe Sp. z o.o., jej pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania portalu Ingrupe.com. Spółka IngrupeSp. z o.o. nie gwarantuje również wyników możliwych do uzyskania poprzez korzystanie z niniejszego serwisu przez Usługodawców, oraz prawidłowości i wiarygodności treści jakichkolwiek informacji o Usługach oferowanych na stronie Ingrupe.com
3.2. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki Ingrupe Sp. z o.o. obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu serwisu Ingrupe.com, jak również niedozwolone zachowanie innych Użytkowników. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie na serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem innych Użytkowników.
3.3. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Spod odpowiedzialności Ingrupe Sp. z o.o. wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
3.4 Spółka Ingrupe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Ingrupe Sp. z o.o. za nieodpowiednie.
3.5. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu Ingrupe.com, jeżeli jest to spowodowane:
a) Koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania;
b) Przyczynami niezależnymi od Ingrupe Sp. z o.o.
3.6. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i loginu.
3.7. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Usługodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Ingrupe Sp. z o.o. jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Nadzór nad zamieszczeniem treści
Spółka Ingrupe Sp. z o.o. ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców oraz Użytkowników w serwisie Ingrupe.com w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową, oraz przepisami prawa. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.
5. Przystąpienie do Grupy.
5.1. Użytkownik zainteresowany zakupem wybranej przez siebie, oferowanej na stronie ingrupe.com usługi ma możliwość złożenia deklaracji zakupu. Przystąpienie do Grupy następuje po kliknięciu przez Użytkownika na ikonę „kUP TERAZ” i kontynuowanie procesu akceptacji wszystkich wymaganych przez Ingrupe.pl pól, aż do dokonania deklaracji zakupu.
5.2. Zakup każdej przedstawionej oferty jest określony w czasie. Na stronie znajduje się również informacja o minimalnej liczbie osób, które muszą dokonać zakupu, aby oferta sprzedaży Kuponów z określonym rabatem mogła zostać zrealizowana.
6. Oferty sprzedaży Kuponów
6.1. Do zamieszczania ofert sprzedaży Kuponów uprawniona jest Spółka Ingrupe Sp. z o.o. na podstawie podpisanej z Usługodawcą umowy na świadczenie usług promocyjnych oraz przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia oferty.
6.2. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść dostarczane przez Usługodawców, niezbędne do sporządzania ofert.
7. Zakup i zawarcie umowy
7.1. Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie .pl, wybierając opcję „kupuję” i dokonując płatności składa nieodwołalną deklarację zakupu przedstawionego Kuponu. Po złożeniu oferty, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w wybranym przez siebie a oferowanym przez .pl systemie płatności.
7.2. Po upływie określonego przez Usługodawcę i zamieszczonego przy danej ofercie czasu, Użytkownik otrzymuje informację, czy zakup Kuponów został sfinalizowany. W przypadku braku określonego przez Usługodawcę zainteresowania ofertą, sprzedaż Kuponów nie dochodzi do skutku.
7.3. W przypadku gdy sprzedaż danej oferty nie dojdzie do skutku, środki Użytkownika, w zależności od banku obsługującego Użytkownika oraz wybranego systemu płatności, zostają natychmiast odblokowane, lub uruchomiony zostanie zwrot tych środków z konta Platności.pl na konto użytkownika. W zależności od banku Użytkownika oraz wybranego systemu płatności proces zwrotu środków może potrwać od kilkunastu minut po zakończeniu czasu trwania oferty do kilku dni.
7.4. W przypadku gdy sprzedaż danej oferty dojdzie do skutku, środki Użytkownika zablokowane przez system płatności na czas składania ofert zostają przetransferowane na konto Spółki Ingrupe Sp. z o.o., a na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta, zostaje wysłany unikalny Kupon promocyjny.
7.5. Kupon stanowi podstawę do odebrania przez niego zakupionej w systemie ingrupe.com Usługi. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia Kuponu w miejscu jego wykorzystania.
7.6 Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania Kuponu w czasie podanym przez Usługodawcę podczas przedstawienia oferty zakupu Usługi. Po upływie określonego czasu Kupon traci ważność a Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma jego reklamacji, jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Kuponu, chyba że postępowanie reklamacyjne zostało rozpoczęte przed upływem terminu ważności Kuponu albo nie mogło zostać rozpoczęte w terminie ważności Kuponu z powodu braku możliwości jego realizacji z przyczyn niezależnych od Użytkownika.
7.7 Kupon zakupiony w serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom lub podmiotom gospodarczym.
7.8 Warunkiem realizacji zamówienia, jest wpłynięcie pieniędzy za zakup oferty, na konto ingrupe.com, przed wygaśnięciem tej oferty lub wpłynięcię potwierdzenia przelania środków w przypadku zwykłego przelewu bankowego.
8. Odstąpienie od umowy
 
8.1 Użytkownicy serwisu będący konsumentami mogą odstąpić od umowy sprzedaży kuponu bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez przesłanie do Ingrupe sp. z o. o. oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej (list lub e-mail). 
8.2 Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się od momentu otrzymania przez użytkownika kuponu. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. 
8.3  Po zrealizowaniu kuponu, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
8.4 W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
 
9. Opłaty i prowizje
9.1. Rejestracja w serwisie Ingrupe.pl jest bezpłatna dla każdego Użytkownika.
9.2. Jedyną pobieraną opłatą od Użytkownika portalu .pl jest opłata, którą uiszcza on za zakup danego Kuponu na wybrana Usługę.
10. Postanowienia końcowe
 
a) Prywatność i poufność
 
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Spółkę Ingrupe Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji deklaracji zakupu ofert promocyjnych.
2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Ingrupe Sp. z o.o. w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.
3. Użytkownikom ujawniane mogą być dane osobowe innych Użytkowników tylko w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 
b) Zmiany regulaminu
 
1. Spółka Ingrupe Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ingrupe.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ingrupe Sp. z o.o., który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ingrupe.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że prezentowane Oferty zakupu, do których przystąpiła już część Użytkowników prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.
2. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w serwisie Ingrupe.com.
c) Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Ingrupe Sp. z o.o. umowę dotyczącą jego Konta, poprzez kliknięcie w ikonę „usuń konto” znajdującą się na portalu ingrupe.com, , a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych tj. nazwy (loginu) i hasła. Konto ulega dezaktywacji ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, z zastrzeżeniem, że:
a) Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed dezaktywacją konta zakupach Kuponów na zasadach obowiązujących w momencie ich przedstawienia do zakupu na stronie .pl
b) Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Ingrupe Sp. z o.o. i sfinalizować umowy zawarte w wyniku wybrania przez niego opcji „KuP TERAZ” podczas trwania oferty.
2. Z ważnych przyczyn konto może zostać usunięte przez Ingrupe Sp. z o.o.
3. Jeżeli konto zostanie usunięte na podstawie decyzji Ingrupe Sp. z o.o., Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na stronach ingrupe.com bez uprzedniej zgody Spółki  Sp. z o.o.
d) Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Ingrupe Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w ingrupe.com(login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ingrupe Sp. z o.o. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Ingrupe Sp. z o.o. zakresie.
4. Ingrupe Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Ingrupe Sp. z o.o. danymi, z zastrzeżeniem, że Ingrupe Sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ingrupe Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.
e) Prawo właściwe i spory
1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Ingrupe Sp. z o.o., którego przedmiotem są usługi świadczone przez Ingrupe Sp. z o.o. w ramach ingrupe.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ingrupe Sp. z o.o. w ramach ingrupe.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
f) Ważność
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Projekt: Futuravision

Wykonanie: Michał Kutrzeba